Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD)

3 kwietnia 2024

Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) wskazuje kluczowe zmiany dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. W EPBD przede wszystkim kładzie się nacisk na odnawialne źródła energii oraz elektromobilność. Obecnie w Dyrektywie formułuje się wniosek, że …dwie trzecie energii wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia budynków nadal pochodzi z paliw kopalnych. Tymczasem powinno się dążyć do wycofywania kotłów […]

Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) wskazuje kluczowe zmiany dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. W EPBD przede wszystkim kładzie się nacisk na odnawialne źródła energii oraz elektromobilność.

Obecnie w Dyrektywie formułuje się wniosek, że

…dwie trzecie energii wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia budynków nadal pochodzi z paliw kopalnych.

Tymczasem powinno się

dążyć do wycofywania kotłów wolnostojących zasilanych paliwami kopalnymi i w pierwszej kolejności nie powinny od 2025 roku wprowadzać zachęt finansowych do instalowania kotłów wolnostojących zasilanych paliwami kopalnymi, z wyjątkiem kotłów wybranych do inwestycji przed 2025 rokiem w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ustanowionego rozporządzeniem.

Przypomnijmy najważniejsze zapisy dyrektywy.

Cele

Od 2030 roku nowe budynki mają być zeroemisyjne. Nowe budynki posiadane lub użytkowane na cele publiczne mają być zeroemisyjne od 2028 roku. Państwa członkowskie będą mogły wziąć pod uwagę współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku. Współczynnik ten obejmuje produkcję i utylizację produktów budowlanych użytych do jego budowy.

Dalej czytamy, że w przypadku budynków mieszkalnych członkowie UE będą wprowadzać środki, które doprowadzą do zmniejszenia średniego zużycia energii pierwotnej o co najmniej:

 • 16% do 2030 roku
 • i co najmniej 20–22% do 2035 roku.

Zgodnie z nową dyrektywą państwa członkowskie będą musiały do 2030 roku wyremontować 16% budynków niemieszkalnych o – jak to się ujmuje w EPDG – najgorszej charakterystyce energetycznej. Do 2033 roku ma zostać wyremontowanych 26% takich budynków.

EPBD – dyrektywa, z którą trzeba się zaprzyjaźnić

Dyrektywa EPBD mówi, że priorytetem jest odejście od paliw kopalnych. Docelowo zatem usunie się  możliwość pozyskania środków na urządzenia grzewcze zasilane takim paliwem. Zakaz dotacji ma obowiązywać już od 1 stycznia 2025 roku.

Dalej w dyrektywie czytamy, że członkowie Unii winni zapewnić rozmieszczenie instalacji energii słonecznej. Jest tam też zastrzeżenie, że instalacje takie winny być odpowiednie pod względem technicznym, a także ekonomiczne i funkcjonalne.

Tu ważne daty dotyczące wprowadzenia montażu instalacji fotowoltaicznej jako obowiązkowej:

 1. 31 grudnia 2026 roku – wprowadzenie jej we wszystkich nowych budynkach użyteczności publicznej i niemieszkalnych o powierzchni użytkowej większej niż 250 m2.
 2. Na wszystkich już istniejących budynkach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej:
  • ponad 2000 m2 – do 31 grudnia 2027 roku,
  • >750 m2 – do 31 grudnia 2028 roku,
  • >250 m – do 31 grudnia 2030 roku.
 3. 31 grudnia 2027 roku na istniejących budynkach niemieszkalnych o powierzchni użytkowej większej niż 500 m2 (w przypadku generalnego remontu lub innej czynności wymagającej pozwolenia adm. na remont itp.).
 4. 31 grudnia 2029 roku w przypadku wszystkich nowych budynków mieszkalnych i nowych parkingów zadaszonych fizycznie sąsiadujących z budynkami.

Ważne jest to, że nie ma mowy o obowiązku montowania fotowoltaiki na już wybudowanych obiektach mieszkalnych.

Zerowa emisja

Wprowadza się standard budownictwa zeroemisyjnego. W ujęciu dyrektywy budynek zeroemisyjny nie emituje dwutlenku węgla z paliw kopalnych. Oto pełna definicja:

Budynek zeroemisyjny nie może powodować na miejscu emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych. Budynek o zerowej emisji, jeżeli jest to wykonalne z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia, musi zapewniać zdolność reagowania na sygnały zewnętrzne i dostosowywania zużycia, wytwarzania lub magazynowania energii.

Standard taki ma być wprowadzony

 • od 1 stycznia 2028 roku dla nowych budynków publicznych,
 • oraz od dnia 1 stycznia 2030 roku dla wszystkich nowych budynków (bez względu na przeznaczenie).

Według Komisji Europejskiej budynki w Unii odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii i za 36% emisji gazów cieplarnianych. Zatem również izolacja przegród w budynkach będzie niezbędnym działaniem dla wdrożenia standardów zeroemisyjności.

 

Arbet | Prawdziwy styropian