Zapytanie ofertowe – Zaktualizowano zapytanie ofertowe

13 czerwca 2019

Dotyczy: Linia technologiczna wraz z m.in. kotłownią, sprężarkownią i systemem odzysku ciepła

UWAGA UWAGA 13.06.2019 r.:
Zaktualizowano zapytanie ofertowe tj.:
– dodano dodatkowy ppkt. w pkt. XV Rozstrzygnięcie zamówienia tj. „W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, zobowiązany jest do wyboru oferty korzystniejszej gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat, np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu ect.”
– doprecyzowano ppkt. 7 w pkt. XVII Pozostałe informacje tj. „Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych ze wszystkimi Oferentami, których złożone oferty nie podlegały odrzuceniu.” oraz dodano trzy dodatkowe ppkt tj. „O terminie przeprowadzenia negocjacji Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową w terminie do 3 dni od sporządzenia protokołu oceny ofert, z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia negocjacji. ” i „Po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w zapytaniu ofertowym) uzyskanej w wyniku negocjacji” oraz „W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, zobowiązany jest do wyboru oferty korzystniejszej gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat, np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu ect.”

Do zapytania ofertowego nie wprowadzono żadnych innych zmian poza ww.

Zapytanie ofertowe

UWAGA UWAGA 10.06.2019 r.:
Dokonano korekty w treści załącznika nr 4 do zapytania ofertowego tj. Umowy o poufności. Przez pomyłkę w górnym prawym rogu załącznika zapisano „Załącznik nr 5. Umowa o poufności”, a powinno być „Załącznik nr 4. Umowa o poufności”. Dokonano korekty. Resztę zapisów pozostawiono bez zmian.

Załącznik 4

UWAGA UWAGA 03.06.2019 r.: 
Uszczegółowiono zapisy dotyczące WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU tj. posiadana wiedza i doświadczenie:
ZMIENIONO NA:
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy:
– w przypadku części A: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie należycie wykonał minimum 3 zamówienia, które swoim zakresem obejmowały wykonanie co najmniej jednej z następujących maszyn/urządzeń: spieniarki i/lub linii cięcia i/lub blokformy co zostało udokumentowane odpowiednimi dokumentami (referencjami, protokołami odbioru itp.).

Oferent potwierdzi spełnienie posiadanej wiedzy i doświadczenia poprzez:
– złożenie oświadczenia stanowiącego – załącznik nr 2 w przypadku części B,
– oraz w przypadku części A poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego – załącznik nr 2 i dodatkowo przedłożenie dokumentów na potwierdzenie prawidłowej realizacji ww. urządzeń.

Mając na uwadze powyższe, zaktualizowano również załączniki tj.:
Zapytanie ofertowe
Załącznik 2

Fabryka Styropianu „Arbet” Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Sp. j. zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty na dostawę Linii technologicznej wraz z m.in. kotłownią, sprężarkownią i systemem odzysku ciepła.

Szczegóły w poniższym zapytaniu ofertowym. Zapraszamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Arbet | Prawdziwy styropian