Zapytanie ofertowe

18 stycznia 2019

UWAGA: TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZOSTAŁA ZMIENIONA

W odniesieniu do wersji zapytania ofertowego opublikowanej 21.12.2018 r. wprowadzono następujące zmiany:

UWAGA: TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZOSTAŁA ZMIENIONA

W odniesieniu do wersji zapytania ofertowego opublikowanej 21.12.2018 r. wprowadzono następujące zmiany:

ZMIANA NR 3

W związku ze zmianą dokonaną w warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający podjął decyzję o WYDŁUŻENIU TERMINU NA SKŁADANIE OFERT oraz na formułowanie zapytań dot. wyjaśnienia treści zapytania.
BYŁO: Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2019r.

ZMIENIONO NA: Termin składania ofert upływa dnia 08.02.2019r.

BYŁO: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 12.01.2019 r.

ZMIENIONO NA: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 24.01.2019 r.

ZMIANY DOKONANO W DNIU 18.01.2019 r.

W związku z powyższą zmianą – dokonano również aktualizacji treści załącznika tj. Zapytania ofertowego.

ZMIANA NR 2

Dokonano zmiany w WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

BYŁO: O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie należycie wykonał minimum 3 roboty dot. budowy hal przemysłowych o powierzchni powyżej 4 tys. metrów kwadratowych każda co zostało udokumentowane odpowiednimi dokumentami (referencjami, protokołami odbioru itp.).

ZMIENIONO NA: O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie należycie wykonał minimum 3 roboty dot. budowy hal przemysłowych o powierzchni powyżej 4 tys. metrów kwadratowych każda co zostało udokumentowane odpowiednimi dokumentami (referencjami, protokołami odbioru itp.).

ZMIANY DOKONANO W DNIU 18.01.2019 r.

W związku z powyższą zmianą – dokonano również aktualizacji treści załącznika tj. Zapytania ofertowego.

ZMIANA NR 1

Dokonano zmiany oczywistej omyłki w HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
BYŁO: Zamawiający przewiduje, że do kwietnia 2019 r. uzyska ostateczne pozwolenie na użytkowanie.
ZMIENIONO NA: Zamawiający przewiduje, że do kwietnia 2019 r. uzyska pozwolenie na BUDOWĘ.

ZMIANY DOKONANO W DNIU 09.01.2019 r.

W związku zmiany oczywistej omyłki w HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – dokonano również aktualizacji treści załącznika tj. Zapytania ofertowego.

 

Szanowni Państwo,

Fabryka Styropianu „Arbet” Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Sp. j. zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty na modernizację i rozbudowę istniejącego zakładu Produkcyjnego Jasło tj. budowę nowej hali technologicznej i innych obiektów towarzyszących oraz rozbiórkę części istniejących obiektów na działkach o numerze ewidencyjnym 3/22, 3/23 i 3/121 położonych przy ul. Mickiewicz 108 w Jaśle.

Szczegóły w poniższym zapytaniu ofertowym. Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdf

Arbet | Prawdziwy styropian